Nainstalujte si aplikaci Kvalita PENNY přímo do Vašeho mobilního telefonu

×

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – HODNOCENÍ PRIVÁTNÍCH ZNAČEK PENNY


Společnost Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073 (dále jen

Penny“) zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, kteří se dobrovolně účastní hodnocení výrobků privátních značek Penny.


Správce údajů

Správcem údajů je Penny, adresa pro komunikaci: Radonice, Počernická 257, PSČ 25073, tel. 281018018, email: ochranadat@penny.cz.

Právní důvod zpracování

Penny zpracovává Vaše osobní údaje na základě

  1. čl. 6, odst. 1 písm. a) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel uvedený níže; a

  2. čl. 6, odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR pro účely oprávněných zájmu Penny.

Účel a způsob zpracování

Vaše osobní údaje budou zařazeny do databáze, ve které jsou uchovávána data týkající se hodnocení výrobků privátních značek Penny. Výrobky jsou hodnoceny prostřednictvím k tomu určené aplikace (dále jen „Aplikace“) a údaje v Aplikaci jsou následně zpracovávány Penny za účelem zlepšení kvality výrobků. Pro registraci do Aplikace je třeba zadat emailovou adresu, číslo Penny karty, Benefitní číslo a číslo zaměstnance Penny, přičemž po takovém přihlášení je možné nastavit vlastní přihlašovací údaje. Za každý ohodnocený výrobek Penny připíše zaměstnanci, tj. subjektu údajů, body do benefitního programu Penny realizovaného dle platné kolektivní smlouvy Penny.

Rozsah zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: emailová adresa, číslo Penny karty, Benefitní číslo, číslo zaměstnance Penny, případně jiného přihlašovacího údaje použitého zaměstnancem při přihlášení do Aplikace, a zadaných údajů o hodnocení konkrétních výrobků.

Doba zpracování

Doba nezbytně nutná k analýze a vyhodnocování údajů o konkrétních výrobcích, nejdéle však do uplynutí 3 let po příslušném hodnocení výrobků, resp. po přiměřenou dobu odpovídající plnění povinností ze smlouvy a oprávněným zájmům Penny (včetně např. plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ochraně práv Penny); poté budou poskytnuté osobní údaje smazány, resp. ponechány v databázi pouze anonymizované statistiky týkající se hodnocení potravin a poskytnutých benefitů.

Právo na přístup

Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu. Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. V takovém případě je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje u správce nejsou aktuální nebo jsou neúplné, prosím informujte jej o tom.


Právo na přenositelnost

Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování, ale mohou být dále zpracovány jen na základě Vašeho souhlasu, nebo z důvodu stanoveného zvláštními právními předpisy.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

Právo údaje neposkytnout

Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout, osobní údaje poskytujete pouze na základě Vašeho osobního rozhodnutí. Pokud tak neučiníte, nebude to pro Vás mít žádné právní následky, Penny však nebude moci Vaše osobní údaje zpracovávat k účelu, za kterým jí byly poskytnuty.

Způsob komunikace

Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje. Správce poskytuje informace v elektronické podobě na e-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.

Další zpracování

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být Penny předávány k dalšímu zpracování (dále jen „zpracovatel“), který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny dalším zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Vaše osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě nebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jste srozuměn(a) s tím, že Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené platnými právními předpisy.